Kde začít

Sekce

Nestrannost

Informace na tomto webu jsou čerpány z dokumentů v soudním spisu, z důvěryhodných médií (vždy s uvedením odkazu) a z výpovědí Radima Špačka a Ivana Dvořáka.
Autorem webu je Silvestr Špaček; s případnými dotazy se můžete obrátit na tel. 776 367 920.

Kategorie: Dílčí kauzy

Pohledávka CVP za RPF/ČMPF

CVP požaduje doplatit 35 milionů z velké části za úspěchy, kterých nedosáhli; Paroubkovi lidé se nechali vystrašit řečmi o arbitráži; Nevysvětlitelné svědectví V. Kupky


  • V roce 2003 je ze strany NRR (likvidátorem NRR Kratochvílem na pokyn nám. Formana) vypovězena smlouva IAAA. Následně mezi RPF/ČMPF a CVP proběhla řada jednání na téma oboustranně vznášených nároků:
    - CVP uplatňoval vůči RPF a ČMPF nárok na výplatu cca 35 mil. Kč, z toho cca 33 mil. Kč jako „Performance Fee“ (PF), tj. odměna za úspěšnou a ziskovou investiční činnost RPF a ČMPF. 
    - Podrobné ekonomické a právní analýzy však ukázaly, že nárok na výplatu PF nikdy nevznikl, neboť byl odvozen z vytvoření tzv. „Distributable Funds“, které však podle platných zákonů a Smlouvy o investičním poradenství vytvořeny nebyly. Z citovaných analýz vyplývá, že CVP byly v minulosti neoprávněně vyplaceny podíly na zisku „Performance Fee“ a „Advanced Performance Fee“ v souhrnné výši cca 18,4 mil. Kč a dvojí paušální odměna za období 30.6.2001 – 31.12.2002 v úhrnné výši cca 12,2 mil. Kč, tj. celkem cca 30,5 mil. Kč.
  • Představitelé CVP opakovaně deklarovali, že věc předloží arbitrážnímu soudu UNCITRAL v Londýně, nikdy to ale neučinili. Na jednání v dubnu 2004 navrhli, aby před podáním arbitráže proběhla ve věci ještě mediace. Tento návrh byl ze strany NRR/RPF/ČMPF přijat s podmínkou, že se obě strany zavážou výsledek mediace respektovat. Na tuto podmínku zástupci CVP nepřistoupili, navíc trvali na tom, aby mediátora určil britský subjekt Centre for Effective Dispute Resolution. Tím uvázla jednání na mrtvém bodě.
  • O svoji pohledávku začalo CVP opět bojovat až po personálních změnách na ministerstvu; konkrétně především s V. Kupkou a J. Faifrem. Ti se zřejmě výhrůžek mezinárodní arbitráží, byť pravděpodobně planých, zalekli. Po prodeji RPF do soukromých rukou zástupci MMR představitele CVP ujistili, že pro proplacení pohledávky státem udělají, co bude v jeho silách. I na základě tohoto tvrzení později mateřská společnost CVP, nizozemská firma K+ Venture Partners (založená a vlastněná G. Bootem) částečně uspěla v mnichovské arbitráži na ochranu investic, kde využila institut „oprávněného očekávání“ proplacení částky. V této arbitráži svědčil V. Kupka, v té době stále zaměstnanec MMR, jako svědek žalující strany ve prospěch K+ Venture Partners BV, a tedy nejen proti svému státu, ale zároveň i zaměstnavateli. Svědectví u mezinárodní arbitráže je dobrovolný a nevymahatelný akt.
  • Uzavřená prodejní smlouva RPF má totiž všechny obvyklé náležitosti, nelze jí z právního hlediska nic vytknout. Závažného pochybení se dopustil bývalý likvidátor Nadace ale tím, že nesjednal s novým nabyvatelem garanci na splacení závazku vůči CVP.
    Rada poté jako o prvním nezbytném kroku před dalšími následnými rozhodla tak, že společnost CVP bude požádána k vyzvání RPF/ČMPF o souhlas s postoupením pohledávky CVP za oběma společnostmi na Nadaci.“ ––ze zápisu z jednání Rady NRR ve složení Faifr (předseda), Kupka (místopředseda), Aubrecht, Rozsypal, Hora (likvidátor) z 19. 5. 2005

print Formát pro tisk

Vyhledávání

Vzkazy

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Nebyly přidány žádné příspěvky.