Kde začít

Sekce

Nestrannost

Informace na tomto webu jsou čerpány z dokumentů v soudním spisu, z důvěryhodných médií (vždy s uvedením odkazu) a z výpovědí Radima Špačka a Ivana Dvořáka.
Autorem webu je Silvestr Špaček; s případnými dotazy se můžete obrátit na tel. 776 367 920.

Kategorie: Chronologie

Chronologie - souhrn

Na této stránce jsou ve stručnosti shrnuty významné události od založení NRR (1995) do zatčení nynějších obviněných v listopadu 2005.


Kauza fondů NRR si zasluhuje podrobnější výklad, detailněji je popsána v několika etapách v nadřazené sekci Chronologie.

Zvlášť zajímavé a alarmující momenty jsou zahrnuty v sekci Hitparáda záhad.

 

Chronologie kauzy NRR a jejích fondů

 

Datum

Událost

1994 /1995

Založena Nadace pro rozvoj regionů (NRR) (zakladatelé MH a Delegatura Evropské komise, EBRD ?) a následně její dcery Regionální podnikatelský fond, s.r.o. (RPF) a Fond rizikového kapitálu, s.r.o. (FRK). Do nich vloženo z prostředků PHARE celkem 431,5 mil Kč určených pro rizikové investování do malých a středních podniků (MSP) ve vybraných regionech. Struktura měla získat další investory a rozvinout rizikové investování v ČR.

1998

Správou RPF (a později ČMPF) byla pověřena společnost Czech Venture Partners s.r.o. (CVP), do té doby měl RPF a FRK měl od počátku vlastní management.

1997

Novela zákona o nadacích (zakázáno podnikat), NRR dána do likvidace.

1999

RPF zakládá Českomoravský podnikatelský fond (ČMPF) a převádí do něj 309 mil. Kč (vše pod Nadací v likvidaci). Zčásti jde o navrácené dezinvestované finance, které již nebylo možno vrátit přímo NRR. Asi 80 mil. však bylo účtováno za podíl ve dpol. SteelTile, jehož tržní cena již byla pouhých 20 mil.2

2001

Novela obchodního zákoníku mj. Zakazuje, aby s.r.o 100% vlastněné jedním subjektem 100% vlastnilo jiné s.r.o., což je případ vazby ČMPF na RPF.

2002

Delegatura EK vystoupila z NRR a své pravomoci převedla na MMR.

únor 2002

FRK vyčerpal veškeré své prostředky a vstoupil do likvidace.

30. 7. 2003

Rozhodnutím rady NRR bylo rozhodnuto o prodeji FRK za 15,1 mil. Kč.

 

 

březen 2003

P. Forman nastupuje jako k náměstek na MMR

srpen 2003

Forman najímá jako poradce spol. ILA s.r.o. a zahajuje řadu analýz s cílem objasnit stav skupiny NRR. Analýz se dále účastnila řada dalších právních, účetních a poradenských firem.

září/říjen 2003

Zjištěný stav struktury:

 • NRR pátým rokem v likvidaci;

 • opakované upozorňování auditora na snižování hodnoty aktiv (aktiva skupiny klesla na cca 210 mil. Kč);

 • neprávní situace ČMPF;

 • velmi zmatečné a nestandardní smlouvy s investičním poradcem (CVP);

 • problematické operace s aktivy mezi RPF a ČMPF (SteelTile);

 • extrémně vysoké poplatky správce (CVP), jenž je současně administrátor a investiční poradce;

 • řada problematických investic;

 • nenaplnění základního záměru projektu PHARE rozvinout rizikové investování do MSP v ČR.

říjen/listopad

ILA (I. Dvořák) zpracovala zásady transformačního plánu ve dvou variantách –centrální a regionální.

P. Forman vypověděl investičně poradenskou smlouvu s CVP (spolupráce ukončena k 31.3.2004).

12.11.2003

.12.2003

P. Forman informoval vůbec poprvé o této kauze na poradě minstra pro MR a předložil zásady Transformačního plánu, porada vzala na vědomí a uložila dopracovat další analýzy, dále uloženo pokračovat v likvidaci NRR a v transformaci na novou právní strukturu a přijmout další nezbytná opatření.

??? leden 2004

Rada NRR rozhodla o likvidaci RPF a jmenovala likvidátorem O. Dvořáka (v té době spoluvlastníka ILA s.r.o.).

leden/březen 2004

Výsledky dalších analýz :

 • Řada právních vad ve smluvní dokumentaci,

 • problematická pozice likvidátora NRR (B. Kratochvíl je současně členem dvoučlenné rady NRR),

  Povinnost nám. Formana podat trestní oznámení na CVP nebyla potvrzena. Byla analyzována hrozba arbitráže s CVP v Londýně.

duben 2004

Porada ministra pro MR schválila variantu transformace „Skupiny NRR na právnickou osobu pod působností MMR“.

květen/červen

Zpracován (ILA, I. Dvořák) podrobný transformační plán s cílem:

 • zlikvidovat starou strukturu,

 • všechny zbývající finanční prostředky soustředit v RF a.s. v přímém vlastnictví MMR,

 • posunout investiční fokus RF směrem k začínajícím technologickým podnikům,

 • zajistit lokální investiční manažery v regionech,

 • získat další investory v objemu až 700 mil. Kč,

 • ve výsledné struktuře důsledně oddělit administraci od investičního poradenství,

 • transparentní rozhodování o investicích cestou investičního výboru.

duben/listopad 2004

Jednání o vypořádání nároků s CVP (R. Špaček, I. Dvořák, P. Forman, O Dvořák).

červenec/prosinec 2004

Řada jednání s potenciálními investory (EIF, CzechInvest, Česká spořitelna) o navýšení kapitálu RF (R. Špaček, I. Dvořák, P. Forman, V. Jourová) a potenciálními investičními manažery (Ostrava).

1.8.2004

B. Kratochvíl rezignoval na funkci likvidátora NRR, likvidátorem jmenován Radou NRR R. Špaček.

srpen/září 2004

Opakované rychlé výměny složení Rady NRR.

 

 

srpen 2004

na MMR nahrazuje ministra P. Němce (US) Jiří Paroubek (ČSSD)

srpen (?) 2004

následně P. Forman odvolán z funkce, v otázce NRR agenda předána částečně J. Faifrovi, částečně poradci ministra V. Kupkovi.

říjen 2004

O. Dvořák zakládá (jako likvidátor RPF a statutár ČMPF) v duchu transformačního plánu Regionální fondy, a.s. (zákl. kapitál 144,5 mil. Kč). Akcie údajně uložena u JUDr. Uzla. ILA se stává administrátorem korporátní agendy RF.

říjen 2004

Likvidátor RPF O. Dvořák předložil jménem ČMPF na MMR smlouvu o bezúplatném převodu celého obchodního podílu RF („akcie“), kterou ministr (údajně) podepsal v březnu 2005.

listopad 2004

Schválen nový statut a nová Rada NRR.

říjen-prosinec

O. Dvořák opakovaně písemně vyzývá MMR k podepsání darovací smlouvy a převzetí akcie, podobné snahy R. Špačka a P. Formana přes jejich kontakty na MMR.

prosinec 2004

Likvidátor RPF O. Dvořák prodal (kromě akcie prázdný) ČMPF nově vzniklé příbramské firmě RIAP za 1 milion Kč. Převedení akcie na MMR bylo ošetřeno právní konstrukcí v kupní smlouvě.

prosinec 2004

ILA s.r.o. končí spolupráci s NRR a zůstává administrátorem a poradcem pouze RF.

leden/únor 2005

Pokračuje likvidace NRR. Likvidátor R. Špaček dokončil prodej FRK a poté prodal RPF (za vyšší cenu než byl odhad znalce).

21. 2. 2005

R. Špaček odvolán z funkce likvidátora NRR, nahrazen p. Horou.

23. 3. 2005

Schůzka Představenstva a DR RF, za účasti P. Moose, L. Korbela, R. Špačka, J. Faifra (MMR) a I. Dvořáka; J. Faifr informuje, že „MMR se brzy ujme akcionářských práv“.

leden–květen 2005

R. Špaček, I. Dvořák, P. Forman opakovaně upozorňují MMR na nebezpečí nepřevzetí akcie a vyzývají k jejímu převzetí. Reakce MMR formální nebo žádná.

duben 2005

K. Jarošová, asistentka v developerské firmě CPI, kupuje od RIAP ČMPF za 1,1 milionu Kč, odvolává z jednatelství O. Dvořáka a informuje MMR, že návrh na převzetí akcie RF, a.s. nebyl akceptován v přiměřené lhůtě, a proto zaniká

duben 2005

Likvidátor NRR Hora poté zjišťuje, že akcie RF není v notářské úschově, jelikož ji tam O. Dvořák neuložil.

duben 2005

na MMR nahrazuje J. Paroubka R. Martínek.

květen 2005

Schůzka P. Formana s K. Jarošovou a M. Rybářem, jeho snaha varovat MMR a zablokovat účet RF, následně jeho odvolání z představenstva RF.

červen 2005

I. Dvořák kupuje od O. Dvořáka jeho podíl ve společnosti ILA a odvolává ho z jednatelství.

červen 2005

I. Dvořák vypovídá za ILA spolupráci s RF, spolupráce ukončena dohodou k 30.6.2005.

září 2005

Schůzka Představenstva DR RF, pozvaná K. Jarošová se omluvila, vyjádřeno vážné znepokojení nad nepředáním akcie na MMR, doporučeny další kontakty s cílem uvést stav do pořádku.

18.10.2005

Odvoláni P. Moos, R. Špaček a L. Korbel z DR RF a nahrazeni M. Rybářem, P. Turoněm a V. Jančárovou.

3.11.2005

Akce policie, zatčení řady zúčastněných, zahájení vyšetřování.

print Formát pro tisk

Vyhledávání

Vzkazy

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Nebyly přidány žádné příspěvky.